วันพุธ, 14 กันยายน 2022 14:32

ให้ความรู้

เขียนโดย...

วันที่ 12 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาวี ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้การควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนแก่ร้านค้าขายของชำในชุมชน 5 ร้าน อสม.12 คน แกนนำครอบครัวบ้านดู่ หมู่ 5 ตำบลบ้านฟ้า จำนวน 130 คน และสุ่มทดสอบปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภคในร้านค้าขายของชำ 5 ร้าน จำนวน 10 ตัวอย่าง ครัวเรือน 130ครัวเรือน จำนวน 123 ตัวอย่าง  รวมจำนวน 133 ตัวอย่าง ผลทดสอบพบปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค น้อยกว่า 20 ppm จำนวน 37 ตัวอย่าง

อ่าน 206 ครั้ง