ดาวรุ่ง งามสม

ดาวรุ่ง งามสม

วันอังคาร, 07 กุมภาพันธ์ 2023 15:10

ร่วมกิจกรรมโคก หนอง นา

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off เอามื้อสามัคคี “พัฒนาพื้นที่ต้นแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม” ตามโครงการ โคก หนอง นา วิถีน่าน พอเพียงสู่ความยั่งยืนในพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ สวนนายอิสรภาพ  คำฟู บ้านพี้ใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน โดยมี นายวัชระ เทพกัน นายอำเภอบ้านหลวง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และระดับอำเภอบ้านหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชน ร่วมกิจกรรม Kick off เอามื้อสามัคคีดังกล่าว ในการนี้ นายโชติวัฒน์ ฉัตรสุมงคล สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง รพ.สต.บ้านนาวี จัดหน่วยปฐมพยาบาล และร่วมกิจกรรมงาน Kick off เอามื้อสามัคคี ดังกล่าวด้วย

วันจันทร์, 19 ธันวาคม 2022 10:29

ประกาศเจตนารมณ์ผู้บริหาร

นายโชติวัฒน์ ฉัตรสุมงคล สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ประกาศนโยบายงดการให้ และรับของขวัญ และ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และครอบครัวในทุกโอกาส ( No Gift Policy ) ขอให้แสดงความปรารถนาดีต่อกันด้วยบัตรอวยพร สมุดอวยพร อวยพรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือ ทำกิจกรรมจิตอาสาแทน

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายโชติวัฒน์ ฉัตรสุมงคล สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง  โดยได้ร่วมกันจัดทำหลุมถังขยะเปียกด้านหลังอาคารสำนักงาน จำนวน 2 หลุม

วันพฤหัสบดี, 01 ธันวาคม 2022 13:20

To be No.1

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอศิรวรรณ เพาะพืช นายอำเภอบ้านหลวง พร้อมด้วยนายโชติวัฒน์ ฉัตรสุมงคล สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านหลวง ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงวัฒนธรรมและกิจกรรมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด อำเภอบ้านหลวง “ ม่วนใจ๋ฟังโฟล์คกิ๋นขันโตกที่บ้านหลวง “ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าอื่นๆ ของประชาชน รักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภอบ้านหลวง ที่สำคัญคือการสนับสนุนส่งเสริมโครงการ TO BE NUMBER ONEในการสร้างกระแส แสดงพลัง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แกเยาวชน กระตุ้นปลูกจิตสำนึกให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงการที่จะเอาชนะปํญหายาเสพติด ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายบัตรขันโตกหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับ ชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอบ้านหลวง และในงานยังมีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านหลวง โรงเรียนบ้านเป้า การแสดงดนตรีของเยาวชนอำเภอบ้านหลวง มีผู้ร่วมร่วมงานประกอบด้วยหน่วยง่าน ภาคส่วนต่างๆของอำเภอบ้านหลวงทั้งหมด และประชาชนทั่วไป

สสอ.บ้านหลวงขอประกาศรายชื่อคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม แผนชมรมจริยธรรม และ แผนกาป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพุธ, 14 กันยายน 2022 14:32

ให้ความรู้

วันที่ 12 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาวี ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้การควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนแก่ร้านค้าขายของชำในชุมชน 5 ร้าน อสม.12 คน แกนนำครอบครัวบ้านดู่ หมู่ 5 ตำบลบ้านฟ้า จำนวน 130 คน และสุ่มทดสอบปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภคในร้านค้าขายของชำ 5 ร้าน จำนวน 10 ตัวอย่าง ครัวเรือน 130ครัวเรือน จำนวน 123 ตัวอย่าง  รวมจำนวน 133 ตัวอย่าง ผลทดสอบพบปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค น้อยกว่า 20 ppm จำนวน 37 ตัวอย่าง

วันอังคาร, 23 สิงหาคม 2022 14:55

คัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดี

วันที่ 23 สิงหาคม 2565  นพ.กมล พรมลังกา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านหลวง พร้อมด้วย นางอำไพ สุดสม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาวี ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดี โดยการอัลตร้าซาวด์ ซักประวัติความเสี่ยงกลุ่มอาสาสมัครใน “ โครงการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี ในพื้นที่ที่พบการระบาดเฉพาะถิ่น อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ” ทั้งนี้ผู้รับบริการตรวจคัดกรองจำนวน 105 คน

วันอังคาร, 23 สิงหาคม 2022 14:46

ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 22 สิงหาคม 2565   นายชวลิต รวมศิลป์ สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง พร้อมด้วย นายทรง อายุยืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ นายอุดม อุดคำอ้าย กำนันตำบลบ้านพี้ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง  จนท. รพ.สต.บ้านพี้ และคณะ อสม. ได้ติดตามเยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจ และมอบชุดยาสามัญประจำบ้านแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ตำบลบ้านพี้ จำนวน  8 ครอบครัว  โดยเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ ไม่มีประชาชนได้รับบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิต

วันพุธ, 20 กรกฎาคม 2022 10:15

อินโฟกราฟฟิก(Infographic )

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่งอินโฟกราฟิก (Infographic) ประชาสัมพันธ์เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 (4ห้าม 3 ต้อง) เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์จริยธรรมฯและเป้นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ก.ย.2560 ที่ได้รับมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

 

Page 1 of 3