ดาวรุ่ง งามสม

ดาวรุ่ง งามสม

วันพฤหัสบดี, 30 มีนาคม 2023 08:39

เยี่ยมบ้านผู้ป่วย

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางสุดารัตน์  แววบัณฑิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน นางสุภาสินี  งามธุระ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมด้วยกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายวัชระ  เทพกัน นายอำเภอบ้านหลวง  นายเมืองดี       เขื้อหมอ นายกองค์การบริการส่วนตำบลบ้านฟ้า นายประสิทธิ์ คนสูง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาวี ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ลงเยี่ยมบ้านและให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนวัสดุในการปรับปรุงห้องสำหรับฟอกไต แก่ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง  มอบของยังชีพแก่ครอบครัวผู้ป่วยโรคมะเร็งในช่องปาก และติดตามเยี่ยมบ้านให้กำลังใจ ช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ ซึ่งมีฐานะยากจนและมีบุตรสาวอยู่ในช่วงวัยรุ่น ในพื้นที่ตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่าน จำนวน  3 ราย ซึ่งเหล่ากาชาดจะได้หาแนวทางในการช่วยเหลือตามเหตุอันสมควรต่อไป

วันศุกร์, 17 มีนาคม 2023 11:37

ไกล่เกลี่ย

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายโชติวัฒน์ ฉัตรสุมงคล สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ คนสูง ผอ.รพสต.บ้านนาวี ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านหลวง ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ กรณีสถานที่รับซื้อยางพารา และการทำเครปยางพาราใกล้ชุมชน บริเวณบ่านป่าคาหมู่ที่ 1  ตำบลป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นทั่วบริเวณ ในการนี้ได้ร่วมกันหารือกับคณะกรรมการในชุมชน อบต.ป่าคาหลวง และคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านหลวง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยผู้ประกอบการยินยอมย้ายสถานที่รับซื้อยางพารา และสถานที่ทำเครปยางพาราแห่งใหม่ที่ห่างจากชุมชน โดยจะดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดต่อไป

วันอังคาร, 07 มีนาคม 2023 11:50

PM2.5

วันที่ 3 มีนาคม 2566 นายประสิทธิ์ คนสูง  ผอ.รพ.สต. บ้านนาวี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอบ้านหลวง และ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านนาวี  ได้ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในระบบทางเดินหายใจ  เพื่อแนะนำการปฏิบัติตัว การป้องกันตนเองจากหมอกควันและฝุ่นละออง  PM 2.5  การสังเกตอาการที่ต้องพบแพทย์ นอกจากนี้ได้มอบหน้ากากอนามัยชนิด N95 แก่ผู้ป่วยในเขตพื้นที่บริการ 5 หมู่บ้าน จำนวน 10 คน

วันอังคาร, 07 มีนาคม 2023 11:43

วิจัยร่วมสถานบันจุฬาภรณ์

วันที่ 7 มีนาคม 2566 คณะทีมผู้วิจัยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ จนท.รพ.บ้านหลวง สสอ.บ้านหลวง รพสต.บ้านนาวี และทีมอาสาจุฬาภรณ์ ร่วมดำเนินกิจกรรมโครงการวิจัยย่อยการศึกษาปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคคาร์ดิโอเมตาบอลิกในชุมชนเขตเมืองและชนบท โดยการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลปัจจัยเสี่ยง เจาะเลือด เก็บปัสสาวะ เก็บเส้นผม เพื่อประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคคาร์ดิโอเมตาบอลิกในกลุ่มอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน  53 คน การดำเนินงานครั้งนี้ประสบผลสำเร็จลุล่วงด้วยดี

วันอังคาร, 07 กุมภาพันธ์ 2023 15:10

ร่วมกิจกรรมโคก หนอง นา

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off เอามื้อสามัคคี “พัฒนาพื้นที่ต้นแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม” ตามโครงการ โคก หนอง นา วิถีน่าน พอเพียงสู่ความยั่งยืนในพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ สวนนายอิสรภาพ  คำฟู บ้านพี้ใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน โดยมี นายวัชระ เทพกัน นายอำเภอบ้านหลวง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และระดับอำเภอบ้านหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชน ร่วมกิจกรรม Kick off เอามื้อสามัคคีดังกล่าว ในการนี้ นายโชติวัฒน์ ฉัตรสุมงคล สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง รพ.สต.บ้านนาวี จัดหน่วยปฐมพยาบาล และร่วมกิจกรรมงาน Kick off เอามื้อสามัคคี ดังกล่าวด้วย

วันจันทร์, 19 ธันวาคม 2022 10:29

ประกาศเจตนารมณ์ผู้บริหาร

นายโชติวัฒน์ ฉัตรสุมงคล สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ประกาศนโยบายงดการให้ และรับของขวัญ และ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และครอบครัวในทุกโอกาส ( No Gift Policy ) ขอให้แสดงความปรารถนาดีต่อกันด้วยบัตรอวยพร สมุดอวยพร อวยพรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือ ทำกิจกรรมจิตอาสาแทน

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายโชติวัฒน์ ฉัตรสุมงคล สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง  โดยได้ร่วมกันจัดทำหลุมถังขยะเปียกด้านหลังอาคารสำนักงาน จำนวน 2 หลุม

วันพฤหัสบดี, 01 ธันวาคม 2022 13:20

To be No.1

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอศิรวรรณ เพาะพืช นายอำเภอบ้านหลวง พร้อมด้วยนายโชติวัฒน์ ฉัตรสุมงคล สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านหลวง ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงวัฒนธรรมและกิจกรรมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด อำเภอบ้านหลวง “ ม่วนใจ๋ฟังโฟล์คกิ๋นขันโตกที่บ้านหลวง “ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าอื่นๆ ของประชาชน รักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภอบ้านหลวง ที่สำคัญคือการสนับสนุนส่งเสริมโครงการ TO BE NUMBER ONEในการสร้างกระแส แสดงพลัง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แกเยาวชน กระตุ้นปลูกจิตสำนึกให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงการที่จะเอาชนะปํญหายาเสพติด ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายบัตรขันโตกหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับ ชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอบ้านหลวง และในงานยังมีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านหลวง โรงเรียนบ้านเป้า การแสดงดนตรีของเยาวชนอำเภอบ้านหลวง มีผู้ร่วมร่วมงานประกอบด้วยหน่วยง่าน ภาคส่วนต่างๆของอำเภอบ้านหลวงทั้งหมด และประชาชนทั่วไป

สสอ.บ้านหลวงขอประกาศรายชื่อคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม แผนชมรมจริยธรรม และ แผนกาป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566

Page 1 of 4