Super User

Super User

วันพุธ, 10 พฤศจิกายน 2021 15:52

รพ.สต.บ้านพี้

banpee officer 2021 11 10

วันพุธ, 10 พฤศจิกายน 2021 15:52

รพ.สต.สวด

ทำเนียบบุคลากร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวด

  suad jiranoot  
นางจิรานุช ชนกนาถวดี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวด
 
suad sarintip   suad tipayarat
นางศรินทร์ทิพย์ ทิพย์ปัญญา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
  นางทิพยรัตน์ สายสำราญ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
     
suad nareerat   suad sangnai

นางนารีรัตน์ สมควร
ช่วยเหลือคนไข้

  นางแสงนาย ดอนดง
ผู้ช่วยทันตแพทย์

 

วันพุธ, 10 พฤศจิกายน 2021 15:51

รพ.สต.บ้านฟ้า

ทำเนียบบุคลากร รพ.สต.บ้านฟ้า

วันพุธ, 10 พฤศจิกายน 2021 15:50

รพ.สต.นาวี

ทำเนียบบุคลากร รพ.สต.นาวี

วันศุกร์, 17 กันยายน 2021 14:05

ประวัติอำเภอบ้านหลวง

history1
 

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอบ้านหลวงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ

พื้นที่ของอำเภอบ้านหลวงเดิมเป็นที่รู้จักในชื่อ เมืองสวด อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอปง จังหวัดน่านในขณะนั้น ต่อมาในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2495 มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดน่าน จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแพร่ โดยโอนอำเภอปง ยกเว้นตำบลสระเอียบและตำบลสวด ไปขึ้นจังหวัดเชียงราย โอนตำบลสระเอียบไปขึ้นอำเภอสอง จังหวัดแพร่ [1] และเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2496 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอเมืองน่าน โดยโอนตำบลสวดไปขึ้นกับอำเภอเมืองน่าน [2]

ต่อมาเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้แยกตำบลป่าคาหลวง ตำบลสวด และตำบลบ้านฟ้า ออกจากการปกครองของอำเภอเมืองน่าน รวมตั้งเป็น กิ่งอำเภอบ้านหลวง[3] และในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2523 มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้แยกบางหมู่บ้านออกมาจากการปกครองของตำบลป่าคาหลวง รวมตั้งเป็นตำบลบ้านพี้ [4] จนกระทั่งเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 จึงมีพระราชกฤษฎีกาฯ ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอบ้านหลวง[5] จนถึงปัจจุบัน

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอบ้านหลวงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 26 หมู่บ้าน ได้แก่

ที่ชื่อตำบลตัวเมืองอักษรโรมันจำนวนหมู่บ้านจำนวนครัวเรือนจำนวนประชากร[6]
1. บ้านฟ้า LN-Tambon-Ban Fa.png Ban Fa 8 1,084 3,647
2. ป่าคาหลวง LN-Tambon-Pa Kha Luang.png Pa Kha Luang 5 1,024 2,730
3. สวด LN-Tambon-Suat.png Suat 8 929 2,978
4. บ้านพี้ LN-Tambon-Ban Pi.png Ban Phi 5 795 2,490

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอบ้านหลวงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านฟ้าทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าคาหลวงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสวด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสวดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านพี้ทั้งตำบล

การคมนาคม

 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091 (จุน-บ้านหลวง-น่าน)

สถานที่ท่องเที่ยว

 • พระธาตุเมล็ดข้าว
 • พระธาตุภูเขาเขียว
 • หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำพี้
 • หน่วยศึกษาพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สะลา
 • หน่วยศึกษาพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำขุนเคียน
 • อ่างเก็บน้ำห้วยสีพัน
 • ป่าสนยักษ์
 • น้ำตกห้วยพริก
 • น้ำตกห้วยไฟ