ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (23)

วันพฤหัสบดี, 01 ธันวาคม 2022 13:20

To be No.1

เขียนโดย...
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอศิรวรรณ เพาะพืช นายอำเภอบ้านหลวง พร้อมด้วยนายโชติวัฒน์ ฉัตรสุมงคล สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านหลวง ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงวัฒนธรรมและกิจกรรมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด อำเภอบ้านหลวง “ ม่วนใจ๋ฟังโฟล์คกิ๋นขันโตกที่บ้านหลวง “ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าอื่นๆ ของประชาชน รักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภอบ้านหลวง ที่สำคัญคือการสนับสนุนส่งเสริมโครงการ TO BE NUMBER ONEในการสร้างกระแส แสดงพลัง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แกเยาวชน กระตุ้นปลูกจิตสำนึกให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงการที่จะเอาชนะปํญหายาเสพติด ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายบัตรขันโตกหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับ ชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอบ้านหลวง และในงานยังมีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านหลวง โรงเรียนบ้านเป้า การแสดงดนตรีของเยาวชนอำเภอบ้านหลวง มีผู้ร่วมร่วมงานประกอบด้วยหน่วยง่าน ภาคส่วนต่างๆของอำเภอบ้านหลวงทั้งหมด และประชาชนทั่วไป

สสอ.บ้านหลวงขอประกาศรายชื่อคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม แผนชมรมจริยธรรม และ แผนกาป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพุธ, 14 กันยายน 2022 14:32

ให้ความรู้

เขียนโดย...

วันที่ 12 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาวี ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้การควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนแก่ร้านค้าขายของชำในชุมชน 5 ร้าน อสม.12 คน แกนนำครอบครัวบ้านดู่ หมู่ 5 ตำบลบ้านฟ้า จำนวน 130 คน และสุ่มทดสอบปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภคในร้านค้าขายของชำ 5 ร้าน จำนวน 10 ตัวอย่าง ครัวเรือน 130ครัวเรือน จำนวน 123 ตัวอย่าง  รวมจำนวน 133 ตัวอย่าง ผลทดสอบพบปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค น้อยกว่า 20 ppm จำนวน 37 ตัวอย่าง

วันอังคาร, 23 สิงหาคม 2022 14:55

คัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดี

เขียนโดย...

วันที่ 23 สิงหาคม 2565  นพ.กมล พรมลังกา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านหลวง พร้อมด้วย นางอำไพ สุดสม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาวี ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดี โดยการอัลตร้าซาวด์ ซักประวัติความเสี่ยงกลุ่มอาสาสมัครใน “ โครงการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี ในพื้นที่ที่พบการระบาดเฉพาะถิ่น อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ” ทั้งนี้ผู้รับบริการตรวจคัดกรองจำนวน 105 คน

วันอังคาร, 23 สิงหาคม 2022 14:46

ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เขียนโดย...

วันที่ 22 สิงหาคม 2565   นายชวลิต รวมศิลป์ สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง พร้อมด้วย นายทรง อายุยืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้ นายอุดม อุดคำอ้าย กำนันตำบลบ้านพี้ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง  จนท. รพ.สต.บ้านพี้ และคณะ อสม. ได้ติดตามเยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจ และมอบชุดยาสามัญประจำบ้านแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ตำบลบ้านพี้ จำนวน  8 ครอบครัว  โดยเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ ไม่มีประชาชนได้รับบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิต

วันพุธ, 20 กรกฎาคม 2022 10:15

อินโฟกราฟฟิก(Infographic )

เขียนโดย...

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่งอินโฟกราฟิก (Infographic) ประชาสัมพันธ์เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 (4ห้าม 3 ต้อง) เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์จริยธรรมฯและเป้นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ก.ย.2560 ที่ได้รับมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

 

วันเสาร์, 09 กรกฎาคม 2022 12:54

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

เขียนโดย...

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นพ.กมล พรมลังกา ประธาน คปสอ.บ้านหลวง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ร่วมกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม และถวายเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์ ณ วัดบำเพ็ญบุญ ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน

Page 1 of 2