วันพฤหัสบดี, 01 ธันวาคม 2022 13:20

To be No.1

เขียนโดย...
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอศิรวรรณ เพาะพืช นายอำเภอบ้านหลวง พร้อมด้วยนายโชติวัฒน์ ฉัตรสุมงคล สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านหลวง ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงวัฒนธรรมและกิจกรรมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด อำเภอบ้านหลวง “ ม่วนใจ๋ฟังโฟล์คกิ๋นขันโตกที่บ้านหลวง “ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าอื่นๆ ของประชาชน รักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภอบ้านหลวง ที่สำคัญคือการสนับสนุนส่งเสริมโครงการ TO BE NUMBER ONEในการสร้างกระแส แสดงพลัง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แกเยาวชน กระตุ้นปลูกจิตสำนึกให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงการที่จะเอาชนะปํญหายาเสพติด ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายบัตรขันโตกหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับ ชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอบ้านหลวง และในงานยังมีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านหลวง โรงเรียนบ้านเป้า การแสดงดนตรีของเยาวชนอำเภอบ้านหลวง มีผู้ร่วมร่วมงานประกอบด้วยหน่วยง่าน ภาคส่วนต่างๆของอำเภอบ้านหลวงทั้งหมด และประชาชนทั่วไป
อ่าน 62 ครั้ง