รพ.สต.สวด

ทำเนียบบุคลากร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวด

  suad jiranoot  
นางจิรานุช ชนกนาถวดี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวด
 
suad sarintip   suad tipayarat
นางศรินทร์ทิพย์ ทิพย์ปัญญา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
  นางทิพยรัตน์ สายสำราญ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
     
suad nareerat   suad sangnai

นางนารีรัตน์ สมควร
ช่วยเหลือคนไข้

  นางแสงนาย ดอนดง
ผู้ช่วยทันตแพทย์

 

อ่าน 305 ครั้ง