ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (16)

         วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 15.45 น. นางสาวอศิรวรรณ เพาะพืช นายอำเภอบ้านหลวง พร้อมด้วย นายธนเสฏฐ์ สายยาโน สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ได้ออกร่วมประเมินและติดตามการดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือโควิด19 ของโรงเรียนบ้านหลวง พร้อมคณะกรรมการติดตามประเมินผลของ สพม.น่าน ในการเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมบ้านหลวงเป็นวันแรก มีนักเรียนทั้งหมด 450 คน มีนักเรียนที่ต้องกักตัว 14 วันจากการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงจำนวน 5 คน ครู 1 คน ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

         นายธนเสฏฐ์ สายยาโน สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ชี้แจงซักซ้อมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
ให้แก่ ทีม อสม. เขต รพสต.บ้านนาวี ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านนาวี (Megaphone) เพื่อให้ อสม. มีความเข้าใจก่อนออกสำรวจ
เชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย(ผู้สูงอายุ/กลุ่ม7โรคเรื้อรัง) รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป

Page 2 of 2